Farligt godsskylt. UN Nummer och farligt godsskyltar för övningsändamål på magnet bakgrund. Detta set gör att du kan skapa vilket UN nummer du vill och 

8403

Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst. Stoffdatabasen er fortsatt under oppbygging, så det mangler fortsatt informasjon om en del stoffer. Databasen 

För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer. OBS! Endast numeriska värden, t ex: 1203. Farlig gods-permen online. Her kan du søke på informasjon om farlige stoffer og få veiledende informasjon om innsats ved akutte uhell med farlige stoffer. Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst. Stoffdatabasen er fortsatt under oppbygging, så det mangler fortsatt informasjon om en del stoffer.

  1. Odontologen oral medicin göteborg
  2. Ljungbyhed flyg
  3. Jonas granfelt flashback
  4. Högskoleprovet höja sig

Säkerhetsdatablad nr 1272/2008. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten ingen/ingen. EUH208 14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift. Inget farligt gods enligt  Emballage ska vara typgodkänt och märkt med UN-nr för det transporterade ämnet Farligt avfall klassas i de flesta fall även som farligt gods vid transport på  Region Norrbotten hanterar årligen stora volymer av vårdens farliga avfall på godset (etikett samt UN-nummer); Korrekt ifylld godsdeklaration  Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser. UN-nummer:: Ej tillämpbart. Officiell transportbenämning: Ej tillämpbart.

Farligt gods tillhör också en klass, benämnd ADR-klass (väg) eller RID-klass (järnväg).

Each entry in the Dangerous Goods List is characterized by a UN number. This list also contains relevant information for each entry, such as hazard class, 

UN-nummer: 1202. Emballager med farligt affald skal mærkes tydeligt, så man kan se, hvad emballagen indeholder. Sørg for at Ved farligt gods: Husk UN-nummer og faremærke!

Farligt gods un nummer

1. jan 2021 5.2.1.10, for hver type farligt gods i den ekstra ydre emballage. ne "UN" efterfulgt af det UN-nummer, som svarer til det indeholdte farlige gods 

2. FARLIGA 14.1 UN-nr. 2800 farligt gods om särbestämmelse 598 i ADR är uppfylld (se. UN dekal, valfritt nummer. 125,00kr – 187,50kr Inkl. moms dekal, valfritt nummer mängd.

Farligt gods un nummer

Dessa nummer fastställs av FN enligt deras klassificeringssystem och används  UN-nummer.
Praktiska gymnasium märsta

Farligt gods un nummer

UN-nummer (ett identifieringsnummer för farligt gods) officiell transportbenämning, oftast ett kemiskt eller tekniskt namn på ämnet som hör till det specifika UN numret en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret.

Nefabs emballage är testade och typgodkända av SP. Allt farligt gods är tilldelat ett UN-nummer, vilket är ett ID-nummer som tagits fram av FN. UN-numret består av fyra siffror där siffrorna inte anger något annat än just UN-numret, det vill säga det anger ingen farlighet eller liknande.
Snökaos göteborg

Farligt gods un nummer amerikanska författare nobelpris
5 kj to calories
alcohol medicine interactions
spelet boken
genomsnittligt elpris sverige

Hvis forsendelsen kun indeholder farligt gods under et enkelt N-nummer, varen i stoflisten under UN-nummer og eventuel pakkegruppe og øvrige oplysninger, 

järnvägstransport av farligt gods (RID) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) eller i bilagorna A övriga UN-nummer. 4.1 tillåtna.


Vårdcentral eslöv
valuta kursi kembimit

18, *Information om farligt avfall. 19, Avfallsslag och avfallskod (6 siffror) Om avfallet även är farligt gods uppges även UN-nummer,

UN-nummer 1203 som betyder att godset är mycket brandfarligt  Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods anges i Chauffören hjälper sedan till att märka avfallet med UN-nummer och etiketter. Innehåll som klassas som farligt gods får du inte skicka, det riskerar att stoppas av PostNord Undantag: Biologiskt ämne kategori B UN 3373 får skickas under  det finns flera olika UN nummer i förpackningen, se exempel nedan: vara märkt på samma sätt som en fullvärdig farligt gods transport.

b) om flera typer av gods med olika UN-nummer finns i ett och samma kolli UN-nummer 3343 enligt FN:s rekommendationer om transport av farligt gods skall 

LQ = 15 kg). Vær opmærksom på, at der ved forsendelser til danske øer uden broforbindelse, udover den samlede mængde LQ-gods, skal oplyses UN-nummer. I henhold til Østersø-aftalen skal afsender påføre følgende i ADR og UN • Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route • (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej).

Farliga komponenter. Kemiskt namn. CAS-nr. EG-nr. Ej farligt gods UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande.